Janus

Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti.

Lehti tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan kaikille sosiaalipolitiikasta ja sosiaalityöstä kiinnostuneille henkilöille, alan tutkijoille ja asiantuntijoille, opiskelijoille, opettajille, päättäjille sekä laajemmin kaikille alasta kiinnostuneille kansalaisille.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.januslehti.fi

Janus

Vetenskaplig tidskrift publicerad av Socialpolitiska föreningen och Föreningen för forskning i socialt arbete. Tidskriften utkommer fyra gånger om året och bjuder en unik utsiktsplats för alla med intresse i socialpolitik och socialarbete: forskare och specialister, studenter, lärare och beslutsfattare samt intresserade medborgare.

Kulttuuritutkimus

Kulttuurintutkimus on vuodesta 1984 ilmestynyt monitieteinen aikakauslehti, jossa julkaistavissa teksteissä pohditaan erityisesti kulttuurin muutoksia ja merkityksiä sekä kulttuurieroja esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta. Lehden julkaisija on Kulttuurintutkimuksen seura.

www.kulttuurintutkimus.fi

Kulttuurintutkimus

Sedan 1984 utkommen tvärvetenskaplig tidskrift som reflekterar på skiftningar och meningar samt skiljaktigheter inom kulturen genom till exempel globalisering, utanförskap, kön och ny teknologi. Tidskriften publiceras av Sällskapet för kulturstudier i Finland rf.

Lakimies

Lakimies (perustettu 1903) on oikeustieteen johtava aikakauskirja, joka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.

Lakimiehessä julkaistaan artikkeleita, keskustelupuheenvuoroja, oikeustapauskommentteja ja kirja-arvosteluja eri oikeudenaloilta. Lehti arvioitiin vuonna 2012 julkaisufoorumin tasolle 2.

Lehti on luettavissa Kansalliskirjaston Peri+-palvelussa vuosilta 1903–1995 ja Elektra-palvelussa vuodesta 1996 alkaen.

Lehteä julkaisee Suomalainen Lakimiesyhdistys.

http://www.lakimiesyhdistys.fi/lakimies/

Lakimies

Ledande periodisk skrift i juridik. Publicerad sedan 1903 av Suomalainen Lakimiesyhdistys. Tidskriften utkommer åtta gånger om året med två sista nummer som temanummer. Lakimies publicerar artiklar, inlägg till diskussioner, kommentarer angående rättsfall och bokrecensioner.

Media & Viestintä

Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauskirja. Lehdessä käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti. Aiheita ovat muun muassa mediasisältöjen analyysi, journalismin muodot, populaarikulttuuri, viestintäteknologia, mediakasvatus, organisaatio- ja kriisiviestintä, imagonhallinta, yleisöt ja julkisuus. Lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, haastatteluita, keskustelunavauksia, katsauksia ja ajankohtaisia kirja-arvioita. Media & viestintä noudattaa tieteellisten aikakauslehtien referee-käytäntöä. Lehti sopii ajankohtaiseksi aineistoksi media-alan tutkimuksen seuraamiseen ja opiskeluun. Uusi tutkimustieto on hyödyllistä myös journalisteille ja muille viestinnän alan ammattilaisille. Media & viestintä ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

http://www.mediaviestinta.fi/

Media & viestintä

Periodisk skrift som undersöker medians hela fält med artiklar om forskning av media, kommunikation och journalism. Journalismikritiikin vuosikirja utkommer som årets första nummer.

niin & näin

niin & näin on filosofian ammattilaisten ja amatöörien kohtauspaikka, monialainen asiantuntija-areena, yhteiskuntakriittinen debattifoorumi ja taidekylläinen kulttuurimakasiini. 

Lue lisää...

Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimus on monitieteellinen, ilmestyyneljä kertaa vuodessa, soveltaa referee-käytäntöä soveltava ja sisältää tietoa nuorista sekä nuorisotutkijoille että kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Lue lisää...

Nykykulttuurin julkaisusarja

Nykykulttuurin julkaisusarja perustettiin vuonna 1986. Sarja on monitieteinen ja tieteidenvälinen. Siinä ilmestyy tutkimuksia nykykulttuurista ja kulttuuriteoriasta.

Lue lisää...

Politiikka

Politiikka on Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisema tieteellinen aikakauskirja, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lue lisää...

Sosiologia

Sosiologia on neljästi vuodessa ilmestyvä yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee The Westermarck Society ry. Lehti on perustettu vuonna 1964 sosiologien tieteelliseksi yhdyssiteeksi.

http://www.westermarck.fi/sosiologia/

Sosiologia

Samhällsvetenskaplig tidskrift, som är publicerad av The Westermarck Society ry. Grundad 1964 som en vetenskaplig förbindelselänk för sociologer. Tidskriftens instruktion nämner (12.5.1982) angående sin redaktionspolitik att “Sosiologia är öppen mot olika traditioner inom sociologisk forskning”.

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus – Genusforskning on Suomen Naistutkimuksen Seuran julkaisema kaksikielinen monitieteinen julkaisu, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

Lue lisää...

Teologinen Aikakauskirja

Teologinen Aikakauskirja on vuonna 1966 perustettu puolueeton, kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä teologisten tieteenalojen lehti, joka ei sitoudu mihinkään (kirkko)poliittiseen suuntaukseen vaan on avoin kaikille teologiaa käsitteleville kirjoituksille.

Lue lisää...

Tiede & edistys

Tiede & edistys on tieteellinen, vertaisarvioitu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä suomenkielinen monitieteinen aikakauslehti, jonka palstoilla käydään myös monipuolista ja kriittistä tiede- ja tutkimuspoliittista keskustelua.

Lue lisää...

Tiedepolitiikka

Tiedepolitiikka. Tiedettä, tiedepolitiikkaa, älyn leikkejä. Lehti toimii foorumina ensi sijassa suomen kielellä käytävälle tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.

Lue lisää...

Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning

Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehti edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa monitieteistä tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Vuodesta 2003 ilmestynyt Työelämän tutkimus on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi.

http://pro.tsv.fi/tetu/tt/ttindex.htm

Yhteiskuntapolitiikka

Yhteiskuntapolitiikka (YP) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema hyvinvointitutkimuksen lehti.

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/ajankohtaista/lehdet/yhteiskuntapolitiikka

Yhteiskuntapolitiikka

Periodisk publikation om välfärdsforskning, som publiceras av Institutet för hälsa och välfärd. Den riktar sig till forskare och studerande inom området och till planerare och beslutsfattare inom välfärdspolitiken.

Gaudeamus

Gaudeamus on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Helsingin yliopiston yhdessä omistama tieto- ja tiedekustantamo.

Lue lisää...

Suomalainen Lakimiesyhdistys

Vuonna 1898 perustettu oikeustieteellinen yhdistys, oikeuskulttuurin vaalija ja lakimieskunnan yhdysside on myös tieteellinen kustantaja.

Vuosittain julkaistaan 5–20 teosta. Niihin kuuluu väitöskirjoja, juhlajulkaisuja, hakuteoksia ja artikkelikokoelmia. Tällä hetkellä yhdistys on suomenkielisten oikeustieteen väitöskirjojen pääasiallinen kustantaja. Yhdistyksen julkaisema Lakimies on alan johtava aikakauskirja. Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirjassa julkaistaan pidempiä artikkeleita.

www.lakimiesyhdistys.fi

Suomalainen lakimiesyhdistys

Förespråkare för juridisk intresse och befrämjandet av lagkunskap. Utöver tidskriften Lakimies publicerar föreningen fem publikationsserier och årsboken Oikeustiede – Jurisprudentia. 

Vastapaino

Vastapaino on vuonna 1981 perustettu kustantamo, joka julkaisee yhteiskuntatieteellistä ja humanistista kirjallisuutta niin akateemisen yhteisön kuin laajemmankin yhteiskunnallisen keskustelun tarpeisiin. Vastapaino toimii Tampereella.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.vastapaino.fi

Vastapaino

Förlaget är grundat 1981. Det publicerar samhällsvetenskaplig och humanistisk litteratur för både det akademiska samfundet och bredare samhällelig diskussion. Vastapaino fungerar i Tammerfors.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

SKS:n keskeistoiminnot liittyvät kansanperinteen, kielen ja kirjallisuuden tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen.

SKS on perustettu 1831.

Sanan kirjallisuus keksi Elias Lönnrot seuran nimeä varten.

http://www.finlit.fi/

Finska Litteratursällskapet

Sällskapets centrala funktioner knyter an till forskning i folktradition, språk och litteratur och syftar till att främja kännedomen om dem. Finska Litteratursällskapet är grundat 1831. Det finska ordet kirjallisuus för litteratur i Sällskapets finska namn skapades av Elias Lönnrot.

Suomen tiedekustantajien liitto

Suomen tiedekustantajien liitto (per. 1993) valvoo jäsenten yhteisiä etuja ja oikeuksia tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää...

Suomen tiedetoimittajain liitto

Suomen tiedetoimittajain liitto ry. on noin 1200 toimittajan, tiedeviestijän ja tiede-editorin liitto, jonka tavoitteena on kasvattaa sekä tiedeviestinnän että sen parissa työskentelevien ammattilaisten arvostusta yhteiskunnassa. Liitto haluaa myös herättää keskustelua ja lisätä yleistä tietoisuutta tiedeviestinnän tavoista ja keinoista.

Liitto järjestää koulutusta jäsenilleen sekä myöntää apurahoja tiedeviestintään liittyvään toimintaan.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.tiedetoimittajat.fi

Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Föreningen för arbetande inom vetenskapskommunikation befrämjar medlemmarnas professionella kunnande. Därtill verkar föreningen som samarbetsorgan för medlemmar verkande i olika uppdrag och organisationer.

Tieteen termipankki

Tieteen termipankki on semanttinen mediawikialusta, johon eri tieteenalojen asiantuntijat tuovat tietoa alansa erikoissanastosta: termien suomenkielisiä nimityksiä ja käännösvastineita, määritelmiä ja selityksiä. Termityötä tehdään talkoistamalla ja samalla tarjoutuu mahdollisuus käydä monitieteistä keskustelua käsitteenmuodostuksesta. Termipankissa voidaan päivittää jatkuvasti kaikilla tieteenaloilla ajantasaista termistöä, mikä on elävän ja kehittyvän tieteen kielen perusedellytys. Eri alat voivat perustaa omia aihealueitaan ja asiantuntijaryhmiään. Tule mukaan termitalkoisiin!

http://tieteentermipankki.fi/wiki

blogi: http://blogs.helsinki.fi/tieteentermipankki/

Vetenskapstermbanken i Finland

Syftet med Vetenskapstermbanken i Finland är att bygga upp en öppen och kontinuerligt uppdaterad termdatabas gemensam för alla vetenskapsgrenar som utövas i Finland. Termbanken ska vara tillgänglig såväl för det vetenskapliga samfundet som för medborgarna. Projektet genomförs med hjälp av frivilliga insatser av forskare i hela landet. I Vetenskapstermbanken representeras det svenska språket först och främst i form av översättningsmotsvarigheter till de finska termerna. Översättningsmotsvarigheterna härstammar huvudsakligen från Rikstermbanken i Sverige, där definitionerna har svenska som utgångsspråk. Vetenskapstermbanken i Finland kommer att införa svenskspråkiga begreppssidor i den mån det finns orsak att beakta skillnader mellan den finlandssvenska och rikssvenska terminologin, och i den mån det görs svenskt definitionsarbete. Det är också möjligt att i Vetenskapstermbanken lyfta fram likheter mellan det finlandssvenska och rikssvenska bruket av termer.

Väestöliitto

Väestöliitto on vuonna 1941 perustettu sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestö,
jonka toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen,
suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä
seksuaaliterveyden edistämiseen.

Väestöliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, luotettavana tutkijana ja
kehittäjänä sekä palveluiden tuottajana. Liiton julkaisutoiminta kattaa tietokirjallisuutta ja tutkimuksia em. aloilta, julkaisut ovat tilattavissa Väestöliiton nettikaupasta.

http://www.vaestoliitto.fi/

Tieteen kieli Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. www.facebook.com/tieteenkieli

Login Form